Evästeasetukset

Käytämme sivustollamme evästeitä sisältöjen ja mainosten mukauttamiseksi, sivuston käyttötapojen analysoimiseksi sekä siksi, että sivusto toimisi oikein. Antamalla hyväksynnän hyväksyt evästeiden käytön.


Lastensuojeluasiat

Lastensuojeluasiat

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Toimistomme on apunasi lastensuojeluasioissa, kuten kiireellistä sijoitusta, huostaanottoa ja lapsen yhteydenpidon rajoittamista koskevissa asioissa.

Kiireellinen sijoitus

Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti, jos lapsi on välittömässä vaarassa. Lapsen kodin olosuhteiden tai puutteiden lapsen huolenpidossa saatetaan katsoa uhkaavan vakavasti vaarantavan lapsen terveyttä tai kehitystä. Tällainen tilanne voi olla käsillä, jos vanhemmat eivät kykene huolehtimaan lapsesta esimerkiksi sairastumisen, onnettomuuden, päihteidenkäytön tai mielenterveydenhäiriön vuoksi.

Myös lapsen itse voidaan katsoa vaarantavan vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään.

Kiireelliseen sijoitukseen ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos se ei ole lapsen edun mukainen ratkaisu tai mikäli muut keinot olisivat mahdollisia tai riittäviä.

Kun lapsi sijoitetaan kiireellisesti, lapselle järjestetään sijaishuoltona hänen tarvitsemansa hoito ja huolto. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lapsi joutuu pois kotoaan huoltajiensa luota, kun hyvinvointialueen määräämä ammatillisen kelpoisuuden omaava sosiaalityöntekijä tekee päätöksen lapsen sijoittamisesta sijaisperheeseen tai lastensuojeluyksikköön.

Kiireellinen sijoitus on voimassa yhdellä viranhaltijan tekemällä päätöksellä enintään 30 päivää, mutta jos 30 päivää ei ole riittävä aika lapsen huostaanoton tarpeen selvittämiseksi tai riittävien tukitoimien kartoittamiseksi, kiireellistä sijoitusta voidaan jatkaa uudella päätöksellä enintään 30 päivällä.

Huostaanotto

Huostaanotto tarkoittaa kiireellistä sijoitusta pidempiaikaista kodin ulkopuolista sijaishuoltoa. Huostaanotto on voimassa toistaiseksi. Se lakkaa kuitenkin lapsen tullessa täysi-ikäiseksi tai jo tätä aikaisemmin, mikäli huostaanotolle ei ole enää perusteita. Huostaanoton perusteiden olemassaolo tulee tarkistaa säännöllisesti.

Huostaanotto tehdään samoilla perusteilla, kuin kiireellinen sijoituskin eli silloin, kun lapsen kodin olosuhteiden tai puutteiden lapsen huolenpidossa saatetaan katsoa uhkaavan vakavasti vaarantavan lapsen terveyttä tai kehitystä tai silloin kun lapsi itse vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään.

Huostaanoton myötä vastuu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta siirtyy viranomaisille ja lapselle järjestetään sijaishuoltona hänen tarvitsemansa hoito ja huolto sijaisperheessä tai lastensuojeluyksikössä.

Kuten kiireellisen sijoituksen, myös huostaanoton tulee olla vasta viimesijainen keino, kun muut keinot eivät ole mahdollisia tai riittäviä. Huostaanoton tulee aina olla lapsen edun mukainen ratkaisu.

Lapsen yhteydenpidon rajoittaminen

Sijaishuoltoon määrätyn lapsen yhteydenpitoa lapselle läheisiin henkilöihin on mahdollista rajoittaa yhteydenpidon rajoittamisesta tehdyllä päätöksellä tilanteissa, joissa yhteydenpidosta syntyy erimielisyyttä.

Yhteydenpitoa voidaan kuitenkin rajoittaa vain silloin, jos yhteydenpito vaarantaa lapsen sijaishuollon tarkoituksen toteuttamisen ja rajoittaminen on lapsen hoidon ja kasvatuksen kannalta välttämätöntä. Yhteydenpitoa voidaan rajoittaa silloin, kun yhteydenpidosta on vaaraa lapsen hengelle terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle tai rajoittaminen on välttämätöntä vanhempien tai perheen muiden lasten, perhekodin tai laitoksen muiden lasten tai henkilöstön turvallisuuden vuoksi tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa yhteydenpitoa. Sama koskee myös 12 vuotta nuorempaa lasta, jos hän on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota.

Lastensuojeluasiat tuomioistuimessa

Kiireellisellä sijoituksella, huostaanotolla ja yhteydenpidon rajoittamisella puututaan voimakkaasti perusoikeuksiin, kuten erityisesti henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suojaan. Tästä syystä niiden tulisi aina olla vasta viimesijaisia toimenpiteitä, jotka otetaan käyttöön vasta silloin kun muita vaihtoehtoja ei enää ole käytettävissä.

Tällaiset päätökset myös tuntuvat usein hyvin epäoikeudenmukaisilta ja aina päätöksille ei ole olemassa lain mukaisia perusteita. Kiireellisen sijoituksen, huostaanoton ja yhteydenpidon laissa säädettyjen edellytysten täyttyminen on mahdollista saattaa hallintotuomioistuimen tutkittavaksi. Tuomioistuimessa käsiteltävissä lastensuojeluasioissa on hyvä turvautua lakimiehen asiantuntevaan oikeudelliseen apuun.

Yhteystiedot

Sini Vaittinen

Asianajaja | Oikeustieteen maisteri | Kasvatustieteiden maisteri

+358443623320

sini.vaittinen@advantum.fi

Venla Pääkkönen

Kim Hakala

Lakimies | Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja | Oikeustieteen maisteri

+358407362259

kim.hakala@advantum.fi

Ota yhteyttä:

Nimi
Sähköposti
Puhelin
Viesti